“රියැලිටි සංකල්පයවත් අපේ රටේ වැඩසටහන්වල නැහැ..” – මාගේ නවතම කෘති ගැන ජාතික රූපවාහිනියේ සාකච්ඡාව – Video

සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින්.

Comments

comments