ජනවාර්ගික අර්බුදය සහ යාපනය සරසවි සිසු ගැටුම

yapane_sisu_gatuma
ප්‍රධාන පුවත – 2016 අගෝස්තු 01
http://sinhala.adaderana.lk/news.php?mode=beauti&nid=62645

ආශ්‍රිත ලිපි
යාපනේ සිසු ගැටුම සහ උතුරේ දී අධ්‍යාපන අයිතිය උදුරා ගැනීම
ජනවාර්ගික අර්බුදයේ මිත්‍යාව සහ යථාර්ථය

Comments

comments