ශ්‍රී ලංකාවේ 14 වන මහ බැංකු අධිපතිවරයා පත්කිරීමේ අර්බුදය

https://si.wikipedia.org/wiki/ශ්‍රී_ලංකාවේ_14_වන_මහ_බැංකු_අධිපතිවරයා_පත්කිරීමේ_අර්බුදය

Comments

comments