“ඩාරියෝ ෆෝ” සහ “අතෝල් ෆුගාඩ්” හඳුනාගනිමු – නාට්‍ය කෘති එකතුවක් එළිදැක්වීම නොවැම්බර් 13 වැනිදා

විශ්ව නාට්‍ය කලාවේ පෙරළිකරුවන් වන “ඩාරියෝ ෆෝ” සහ “අතෝල් ෆුගාඩ්” හඳුනාගනිමු.

ඩබ්.එස්. විජේසිංහ විසින් පරිවර්තනය කරන ලද නාට්‍ය කෘති එකතුවක් එළිදැක්වීම
එළඹෙන නොවැම්බර් 13 වැනිදා පස්වරු 3.00 ට
කොළඹ මහවැලි කේන්ද්‍රයේදී….

ඔබ සැමට ආරාධනා…!